توسعه به فرآیندی گفته می شود که در آن، جامعه از وضع نامطلوبی به وضع مطلوبی متحول شود و توسعه پایدار توسعهای است که نیازهای حال حاضر را برآورده سازد بدون اینکه توانائی نسلهای آتی را در برآوردن نیازهای خود به مخاطره اندازد. در فرآیند توسعه پایدار بایستی محیط زیست و منابع مادی مد نظر قرار گیرد و سرمایه موجود دچار افت بها نشود. توسعه منابع انسانی، علمی، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی از ارکان به وجود آورنده توسعه پایدار در هر کشوری می باشد. نیروی انسانی و منابع مادی هر کشوری در سرعت دستیابی به توسعه نقش کلیدی ایفا می نمایند. ولی کشورهایی وجود دارد که تنها با اتکا به نیروی انسانی کار آمد توانسته اند در زمره کشورهای پیشرفته قرار گیرند. و کشورهائی وجود دارد که از نظر منابع مادی جزو ثروتمندترین ممالک روی کره زمین هستند، در صورتیکه عملاً از نظر علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در زمره کشورهای توسعه نیافته می باشند. بنابراین، توسعه منابع انسانی مهم ترین عامل پیشرفت در رسیدن به توسعه پایدار است و منابع انسانی زمانی توسعه می یابد که به سلاح علم و فناوری مجهز باشد و توسعه را به صورت علمی دنبال نماید. با لحاظ این واقعیت، می توان پذیرفت که توسعه علمی منجر به توسعه منابع انسانی، و دیگر ارکان توسعه پایدار می شود.

درکشورهای توسعه یافته، بستر سازی مناسب برای توسعه مهیا شده است و دانشمندان ، سیاستگزاران و مدیران در این جوامع باور دارند که اولاً برای رسیدن به هر توسعه ای برنامه ریزی راهبردی و عالمانه نیاز است و ثانیاً بهره مندی از دانش و علم، شرط لازم برای توفیق در هر کاری است. از این رو سعی می‌شود در زمینه علوم منج به فناوری سرمایه گذاری های کلان صورت بگیرد، که باعث تحولات بزرگ در جوامع آنها شده است. در این میان جذب نخبگان دیگر کشورها که با هزینه‌های زیادی پرورش یافته‌اند فاکتور بسیار مهمی برای توسعه بیش از پیش کشورهای توسعه یافته به حساب می‌آید، که منجر فقر روزافزون کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته می‌گردد.

ما در این کارگروه به دنبال ایجاد بستری مناسب برای ارائه ایده‌ها و بارور شدن آنها در زمینه‌های علوم و فناوری در سطح بین المللی هستم  و همچنین از استارت آپ های موفق برای فعالیت در سایرکشورها دعوت به  مشارکت میکنیم

 

 

کارگروه علمی و فناوری