تحول و نوآوری در آموزش پزشکی و ایجاد راه های نو می‌تواند تحولات بزرگی در حوزه سلامت و بهداشت بشریت ایجاد می کند. نخبگان در این حوزه تاثیر بزرگی دارند که می توانند تحولات بزرگی را ایجاد کنند. از این رو ما در تلاش برای ایجاد بستری مناسب برای همکاری نخبگان کشورهای مختلف در فضایی خلاق و نوآور هستیم که توسط خود نخبگان اداره شود.  

کارگروه پزشکی و سلامت